ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

21.03.2013

 

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ” на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел  и чл. 16, ал.1 и ал. 2  от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 6 май 2013 г., в 18.00 ч., в гр. Стара Загора, ул. „ Петър Парчевич” № 1, х-л Железник, конферентна зала.

при следния дневен ред:

1.      Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през изтеклия период.

2.      Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2012 година.

3.      Приемане на бюджет за 2013 година.

4.      Приемане на спортния календар за 2013 година.

5.      Приемането на вида и състава на постоянни комисии към федерацията.

6.   Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същият ден в 19.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

21.03.2013 год.                                                          Подпис:                      (п)

                                                                                                Ген.- майор о.р. Румен Ралчев

           Председател на УС на ББФ           

 


етикети: