ОБЩО СЪБРАНИЕ - ПОКАНА

30.03.2015

П О К А Н А

 

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ” на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел  и чл. 16, ал.1 и ал. 2  от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 30 април 2015 г., в 15.00 ч., в гр. София, ул.

„ Богатица” № 10, заседателна зала, при следния дневен ред:

1.    Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през   периода.

2.     Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2014 година .

3.     Приемане на бюджет за 2015 година

4.     Приемане на спортния календар за 2015 година.

5.   Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден в 16.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

 

 

 

 

30. 03. 2015 год.                                      Подпис:              (п)                                                                                                  Румен Ралчев

Председател на УС на ББФ           

 

 

 

 


етикети: