ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

25.02.2016

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ” на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел  и чл. 16, ал.1 и ал. 2  от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 12 април 2016 г., в 13.00 ч., в гр. София, ул. „Богатица” № 10, заседателна зала, при следния дневен ред:

                   1.     Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през изтеклия  период.

 2.       Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2015 година . Годишен финансов отчет.

  3.       Приемане на бюджет за 2016 година

  4.       Приемане на спортния календар за 2016 година.

                    5.   Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден в 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

 

24. 02. 2016 год.                                                       Подпис:         (п)                                                                                                                                          Ген.- майор о.р. проф. Румен Ралчев

             Председател на УС на ББФ           

 


етикети: Българска Бодигард федерация