ПРАВИЛА ЗА СТАТУТА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ И ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА ПО СПОРТЕН ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ОХРАНИТЕЛИ В БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

10.01.2023

ПРАВИЛА

ЗА СТАТУТА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ И ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИТЕ ПРАВА ПО СПОРТЕН ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ОХРАНИТЕЛИ В БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1)Този правилник определя статута на спортистите аматьори и професионалисти по спортен приложен многобой за охранители, както и условията за картотекиране.

(2) Състезателите, участващи в международния и вътрешен спортен календар на Българска бодигард федерация, подлежат на картотекиране от Федерацията по предложение на клубовете, от името на които състезателите ще се състезават през настоящата спортно-състезателна година. Картотекирането се извършва за срок от една спортно-състезателна година.

 

Р А З Д Е Л II

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

Чл. 2. (1) Състезателните права са съвкупност от правото на спортиста да участва в тренировъчната и състезателната дейност на даден спортен клуб, както и свързаните с това участие имуществени и неимуществени права.

(2) Спортистът е длъжен да се състезава само от името на клуба, към който е картотекиран, като конкретните условия за упражняването на състезателни права подлежат на уговаряне в сключен индивидуален договор със спортния клуб. Оригиналните договори или копия от същите следва да бъдат приложени в досиетата на спортните клубове, членове на Българска бодигард федерация.

 (3) Състезателните права на състезателите могат да бъдат предмет на договор за трансфер, сключен съобразно Правилника на Българска бодигард федерация за условията и реда за вътрешен трансфер и преотстъпване на състезателни права на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по спортен приложен многобой за охранители.

(4) Спортистите удостоверяват състезателните си права със своята състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните на лицето по документа за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка.

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

Чл.3. (1) Състезателните права на състезателите професионалисти се упражняват в клубовете за срока на сключения с тях договор, а за състезателите аматьори - за срока на картотекирането.

(2) Спортистът с прекратен договор или с изтекла картотека самостоятелно определя към кой клуб развиващ спортен приложен многобой за охранители да бъде картотекиран.

Р А З Д Е Л III

КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

Чл.4. (1) Картотекирането е акт, с който се създават състезателни права за определено физическо лице, придобиващо статут на спортист.

(2) Право да бъдат картотекирани имат лица, които са български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария или чужди граждани, на които е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България.

(3) Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде картотекирано.

(4) Лице на възраст под 18 години може да бъде картотекирано като състезател по спортен приложен многобой за охранители при спазване на разпоредбите на чл.3 и 4 от Закона за лицата и семейството.

(5) Всеки спортен клуб, който развива спортен приложен многобой за охранители може да картотекира до 3 (трима) състезатели с чуждо гражданство (извън ЕС). Картотекирането на състезатели от страни извън Европейския съюз като състезатели - професионалисти се извършва при представяне на трансферен сертификат от федерацията на страната, от която идват. Срокът на картотекиране не може да бъде по-дълъг от 1 година.

 

РЕД ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ

Чл.5. (1) Картотекирането на състезателите се извършва след писмено искане от спортния клуб, в който членуват. Картотекирането се извършва за една календарна година, като се удостоверява чрез издаване на състезателна карта, издадена преди началото на календарната година, на основание чл.13 от ППЗФВС.

(2) Картотекирането се извършва от съответните административни органи на Българска бодигард федерация по предложение на спортния клуб, който развива спортен приложен многобой за охранители, след представянето от клуба на следните документи:

1. Договор със състезателя, съдържащ текст, отразяващ съгласието на състезателя да упражнява състезателните си права към този клуб и договор, уреждащ отношенията между клубове (ако има такъв);  

2. Картон на състезателя.

3. Застраховки на състезателя;

4. Картотечен лист;

5. Периодичен медицински преглед отразен в картона на състезателя.

6.Официално разрешение от съответната федерация за чуждестранните състезатели. (Ако е необходимо).

7. Заявление за картотекиране.

8. Копие от документа за самоличност на състезателя или копие от акт за раждане (за състезатели под 18 г.).

Чл.6. (1) Българска бодигард федерация вписва предложеното за картотекиране лице в специален регистър и му издава официален документ - състезателна карта. Картата има пореден номер и съдържа данните за лицето по документите за самоличност или акта за раждане и негова актуална снимка.

(2) Картотекирането на състезатели се извършва от Комисията за картотекиране /КК/.

(3) Документите се представят пред Комисията за картотекиране /КК/ в периода от 01.12 до 31.12 и от 01.06 до 15.06 на всяка спортно-състезателната година заедно с таксата за картотекиране на състезателите.

(4) Разрешава се картотекиране на нови състезатели в Българска бодигард федерация, извън тези периоди, но не по-късно от 7 дни от датата на предстоящо състезание.

(5) Комисията за картотекиране /КК/ сверява еднаквостта на старата и новата картотека и я одобрява.

(6) Секретарят на федерация съвместно с Комисията за картотекиране /КК/ проверява за извършени трансфери на състезатели от този клуб и след констатиране на редовността им, одобрява за картотекиране същите.

(7) Не се допуска картотекирането на един състезател в два клуба за една спортно-състезателна година.

(8) Наличието на редовна картотека е условие за участие в международни и национални състезания.

(9) Спортния клуб развиващ спортен приложен многобой за охранители носи отговорност за достоверността на документите си и подлежат на административни и финансови санкции при подадени неверни данни.

(10) Картотекирането има срок за една спортно-състезателна година.

 

Р А З Д Е Л IV

СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

Чл.7. Тренировъчна и състезателна дейност по спортен приложен многобой за охранители се осъществява от лица, картотекирани като спортисти аматьори или спортисти професионалисти.

 

СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ АМАТЬОРИ

Чл.8. „Спортисти аматьори“ са лица, които провеждат системна тренировъчна и състезателна дейност, но за тях това не е основна професия.

Чл.9. (1) Спортистът аматьор не може да получава възнаграждения освен средствата необходими за покриване на разходите по извършваната от него спортно-състезателна и тренировъчна дейност.

(2) Спортистите аматьори могат да получават награди за постигнати високи спортни резултати.

 

СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Чл.10. „Професионални спортисти“ са лица, за които спортът е основна професия.

Чл.11. (1) Състезателят професионалист извършва тренировъчна и спортно-състезателна дейност по договор срещу възнаграждение.

(2) Договорът между спортиста професионалист и спортния клуб се сключва задължително в писмена форма и включва клаузи относно:

а) срока на договора;

б) размер на възнаграждението на спортиста;

в) застраховането и медицинското осигуряване на спортиста;

г) условията и реда за прекратяване на договора, включително при трансфер;

д) обезщетенията, дължими от неизправната страна.

(3) В случай, че клубът не внася дължимите съгласно българското законодателство социални и здравни осигуровки за повече от 3 (три) месеца, състезателят има право да прекрати сключения договор. В тези случаи Българска бодигард федерация се задължава да извърши проверка.

(4) Състезател, прекратил по своя инициатива договорните си отношения със своя клуб, може да получи състезателни права в друг спортен клуб, който развива спортен приложен многобой за охранители, в страната и чужбина само след като е уредил напълно финансовите си взаимоотношения със съответния спортен клуб, произтичащи от договора му, или с „Писмо за освобождаване" (Letter of Release) от клуба, с който е сключен договора.

Чл.12. Състезателните права, произтичащи от картотекирането, се прекратяват:

1) по взаимно съгласие на страните;

2) при писмено изразено желание на картотекираното лице;

3) с изтичане срока на картотекирането;

4) при смърт или поставяне под пълно запрещение на картотекираното лице;

5) при заличаването регистрацията на спортния клуб, който развива спортен приложен многобой за охранители;

6) при прекратено членство на спортния клуб в Българска бодигард федерация.

 

СТАТУТ НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПОД 18 ГОД. ВЪЗРАСТ

 

Чл.13. (1) Състезателните права на състезателите - юноши и девойки, кадети и кадетки се упражняват в клуба, към който същите са картотекирани. Картотекирането е за срок от една календарна година и се извършва за всяка конкретна година, но не повече от срока на сключения с клуба договор за спортна подготовка и квалификация.

(2) Лице на възраст под 18 год. може да бъде картотекирано като състезател в съответствие с правилата на действащото законодателство на Р. България, ЗФВС и Правилника за неговото приложение, при спазване на правилата на настоящия Правилник, чрез сключване с клуба на договор за спортна подготовка и квалификация, при спазване изискванията на чл.3 и 4 от Закона за лицата и семейството.

(3) В случай, че състезателите - юноши и девойки нямат сключен договор за спортна подготовка и квалификация, след изтичане срока на картотекиране към даден клуб се прекратява упражняването на техните права в този клуб, като състезателите самостоятелно определят към кой спортен клуб да бъдат картотекирани.

 

Р А З Д Е Л V

СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

Чл.14. (1) Българска бодигард федерация може да отнеме състезателните права на картотекиран от нея спортист за определен период от време или окончателно.

(2) Мерките по ал. 1 се налагат от Българска бодигард федерация по нейна инициатива или по мотивирано предложение на:

1. Спортния клуб, притежаващ състезателните права;

2. Изпълнителния директор на Антидопинговия център;

3. Международните спортни организации по спортен приложен многобой за охранители, в случаите, предвидени в техните правила.

Чл.15. (1) Състезателните права на състезател по повод на участието му в спортно-състезателна и тренировъчна дейност, произтичащи от картотекирането му, подлежат на спиране от Комисията по трансфери /КТ/ в следните случаи:

а) при нарушаване разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, ППЗФВС, Правилника на Българска бодигард федерация за състезателните права и статута на спортистите аматьори и спортистите професионалисти по спортен приложен многобой за охранители;

б) при неизпълнение на поети задължения от състезателя в учебно-тренировъчния и спортно-състезателния процес, включително и при наличие на следните основания:

1. при неявяване на лагер-сбор на националните отбори, след официално отправена писмена покана.

(2) Упражняването на състезателните права може да бъде преустановено при наличие на горните основания и от Дисциплинарната комисия при констатирано нарушение, за срок не по-дълъг от два месеца. До изтичане на посочения срок Дисциплинарната комисия е длъжна да сезира Комисията по трансфери /КТ/ за произнасяне по повод на констатирано нарушение.

(3) Комисията по трансфери /КТ/ може да спира състезателните права за срок до 18 /осемнадесет/ месеца. В случаите, когато спирането на състезателните права е във връзка със сключен втори договор с друг спортен клуб, който развива спортен приложен многобой за охранители, срокът на спиране на състезателните права е 18 /осемнадесет/ месеца. Решението на комисията подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Управителния Съвет (УС) на Българска бодигард федерация, което обжалване не спира изпълнението му. Решенията на Комисията по трансфери /КТ/ и УС подлежат на преразглеждане от ОС само по отношение на законосъобразност и за съответствие с Устава. При потвърждаване на решението за отнемане на състезателни права, решението на ОС подлежи на обжалване по съдебен ред в сроковете и при условията на ЗЮЛНЦ.

(4) Управителният съвет отнема състезателните права за срок от 2 (две) до 5 (пет) години в следните случаи:

а) констатирана употреба на забранени вещества;

б) констатирана зависимост от алкохол или наркотици;

в) при нарушения по чл. 15, ал.1, при които в резултат на неизпълнението са настъпили значителни вреди за  спортния клуб.

Чл.16. Състезателните права се възобновяват при наличие на следните основания:

а) с изтичане на срока за изтърпяване на наложено наказание. В този случай състезателят получава статут на „свободен състезател";

б) при решение на органа, наложил наказанието „спиране на състезателните права“ или „отнемане на състезателни права“ за отмяна на наложеното наказание;

в) при наличие на други основания за възобновяване на състезателните права, предвидени в действащото законодателство на Република България.

 

РАЗДЕЛ VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила са задължителни за всички спортни клубове, членове на Българска бодигард федерация.

§ 2. Неуредените по тези Правила въпроси се решават от Управителния съвет на Българска бодигард федерация.

 

Настоящите правила влизат в сила от датата на лицензиране на ББФ.

Настоящите правила са приети на Общо събрание на ББФ.


етикети: