ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

21.03.2013

   П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ” на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел  и чл. 16, ал.1 и ал. 2  от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 6 юли 2014 г., в 15.00 ч., в гр. София, ул. „ Богатица” № 10, заседателна зала.

при следния дневен ред:

1.  Отчет на Управителния съвет за дейността на сдружението през изтеклия  период.

2.     Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2013 година .

3.     Приемане на бюджет за 2014 година

4.     Приемане на спортния календар за 2014 година.

5.   Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден в 16.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

 

02. 06. 2014 год.                                                       Подпис:                                                                                                       Ген.- майор о.р. Румен Ралчев

Председател на УС на ББФ           

 

 


етикети: