На вниманието на членовете на федерацията - покана

10.01.2019

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ” на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел  и чл. 16, ал.1 и ал. 2  от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 22 февруари 2019, от 14.00 часа., в гр. София, ул. „Богатица” № 10, заседателна зала, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.

2. Приемане на годишен доклад за дейността, по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ, на Българска Бодигард Федерация.

3. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет през 2018 г.

4. Приемане на бюджет за 2019 година.

5. Приемане на спортен календар за 2019 г.

6. Приемане на 4-годишна програма за развитие на „Спортен приложен многобой за охранители“ в съответствие с националната програма по чл.7, т.2 от ЗФВС.

 7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден в 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

10. 01. 2019 год.                                                       Подпис:         (п)                                                                                                                             Ген.- майор о.р. проф. Румен Ралчев - Председател на УС на ББФ            


етикети: общо събрание