2021 - Покана за Общо събрание

17.02.2021

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ” на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел  и чл. 16, ал.1 и ал. 2  от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 22 март 2021, от 14.00 часа., в гр. София, ул. „Богатица” № 10, заседателна зала, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.

2.Приемане на годишен доклад за дейността, по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ, на Българска Бодигард Федерация.

3.Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет през 2020 г.

4.Приемане на бюджет за 2021 година.

5.Приемане на спортен календар за 2021 г.

6. Приемане на документи по чл. 28., ал. 1 от ЗФВС, както следва:

6.1. единна система от показатели за организация, управление и контрол на

многогодишния учебно-тренировъчен и състезателен процес по съответния вид спорт;

6.2. правила за провеждане на състезанията от държавния спортен календар и на други

състезания по съответния вид спорт;

6.3. правила за условията и реда за картотекиране, освен ако е многоспортова

федерация;

6.4. правила за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти и за

придобиване, прекратяване и отнемане на състезателните права, освен ако е

многоспортова федерация;

6.5. правила за условията и реда за трансфер и преотстъпване на състезателни права на

спортистите аматьори и професионалните спортисти;

6.6. правила за дейността на лицата, които осъществяват посредническа дейност за

придобиване, изменение, трансфер или прекратяване на състезателни права, или за

сключване, изменение или прекратяване на договор с треньор, освен ако е многоспортова федерация;

6.7. правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и

професионалните спортисти съобразно вида спорт;

6.8. правила за осъществяване на спортно правосъдие и спортен арбитраж, освен ако е

многоспортова федерация;

6.9. правила за дейността на помощните органи по чл. 27, ал. 2, т. 7;

6.10. програми за развитие на съответните видове спорт, които се изготвят за срок от 4

години и са в съответствие с националната програма по чл. 7, т. 2;

6.11. правила за удостояване с награди и звания на спортисти, треньори и спортни

деятели;

6.12. правила за управление и провеждане на държавните първенства от

професионални лиги;

6.13. годишен държавен спортен календар за провеждане на състезания;

6. 14. други актове, регламентиращи дейността й.

7. Разни

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден в 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

17. 02. 2021 год.                                                      

 

Подпис:                                                                  Ген.- майор о.р. проф. Румен Ралчев

Председател на УС на ББФ           

 


етикети: Общо събрание