Общо събрание - 23.03.2022

21.02.2022

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ” на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел  и чл. 16, ал.1 и ал. 2  от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 23 март 2022, от 14.00 часа., в гр. София, ул. „Богатица” № 10, заседателна зала, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.

2.Приемане на годишен доклад за дейността, по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ, на Българска Бодигард Федерация.

3.Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет през 2021 г. за изпълнение на програмата за развитие.

4.Приемане на бюджет за 2022 година.

5.Приемане на спортен календар за 2022 г.

6. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден в 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 21. 02. 2022 год.                                                        

Подпис:                                                                  Ген.- майор о.р. проф. Румен Ралчев

Председател на УС на ББФ           


етикети: