Единна система от показатели

10.01.2023

ЕДИННА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА МНОГОГОДИШНИЯ УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧЕН ПРОЦЕС ПО

„СПОРТЕН ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ОХРАНИТЕЛИ“

 

 

І. ОБОСНОВКА

 

Системата е разработена в съответствие с един от основните приоритети на

Министерството на младежта и спорта - развитие и утвърждаване на спорта за високи постижения, както и с действащата нормативна уредба в областта на физическото възпитание и спорта. Съобразена е с целта и основните задачи на Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България и с водещата роля на спортните клубове, членове на лицензираните спортни федерации, които са основно

структурно звено в системата на спорта в България.

Българска Бодигард Федерация е спортна организация , която изпълнява разпоредбите и се съобразява с правилата на Международната бодигард федерация.

Изпълнението има за задача да бъдат създадени условия на спортните клубове за развитие на спорта за високи постижения. Отчита се ролята на клубовете за обучението, усъвършенстването на качествата, уменията и реализирането на потенциала на спортистите.

 

ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ

ББФ е спортна организация , която изпълнява разпоредбите на отговарящия за спорта държавен орган и се съобразява с правилата на Международната Бодигард Федерация.

III. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТ НА ББФ СА:

 1. Изграждане и прилагане на модел за подпомагане и развитие на тренировъчния, спортния и състезателен процес в държавните и частни структури за сигурност, спортни клубове, организации и други.

2. Стимулиране на спортните заложби на членовете на Сдружението и съдействие за участието на представителни национални отбори на Сдружението във вътрешни, национални, международни и световни състезания.

3. Изграждане, утвърждаване и популяризиране на състезания по спортен приложен многобой за телохранители. Промотира популяризирането и развитието на мултидисциплинираното събитие (мултиатлон) като вид приложен спорт.

4. Осъществяване на контакти и обмен на опит със сродни организации в страната и чужбина.

5. Издигане на авторитета на служителите в структурите за сигурност.

6. Създаване на квалифицирани кадри, в сферата на сигурността и спорта, които да работят активно за реализирането на целите на Сдружението.

7. Създаване на условия за допълнителна професионална подготовка и квалификация, на членове на Сдружението, в сферата на сигурността и спорта.

8. Създаване на траен интерес към спорта, формиране на спортно самосъзнание, култура и навици за здравословен и природосъобразен начин на живот в децата и младежите.

9. Приобщаване към европейските ценности и формиране на европейски дух и съзнание и чувство за европейска принадлежност, както и възможност за български принос и българско участие в европейската интеграция.

10. Утвърждаване на междукултурния диалог и принципите на толерантност, взаимно уважение и междукултурно разбирателство.

11. Създаване, изграждане и развитие на специализирани центрове и учебни бази за подготовка и провеждане състезания по спортен приложен многобой за телохранители в страната и чужбина.

12. Популяризиране на челния европейски и световен опит в областта на охраната, сигурността и спорта.

 

IV. СРЕДСТВАТА  ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ББФ СА:

1. Организиране и участие в семинари, конференции, проекти, изследвания, форуми, състезания и международни инициативи, свързани с осъществяване целта на Сдружението.

2. Влизане в договорни отношения с местни и чуждестранни физически или юридически лица, както и с държавни институции или други юридически лица с нестопанска цел, както и сдружаване с тях за осъществяване на съвместна дейност.

3. Паричните средства за постигане на целите на сдружението ще се събират от членски внос, дарения и с други средства, които не противоречат на законите в страната.

 

V. УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

1. Управлението, координацията, мониторингът и контролът по изпълнение на дейностите, се осъществява от УС на ББФ.

2. Отчитането и анализа за развитие на спортните клубове се осъществява от УС на ББФ с помощта на спортните клубове.

3. УС на ББФ осъществява текущ и последващ контрол върху извършваните от спортните клубове дейности.

4. Спортните клубове носят отговорност за организацията, управлението на тренировъчния и състезателния процес и целесъобразното разходване на предоставените финансови средства.

 

Настоящата система влиза в сила от датата на лицензиране на ББФ.

Настоящата система е приета на Общо събрание на ББФ


етикети: