ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМОЩНИТЕ ОРГАНИ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 2, Т. 7 от ЗФВС

10.01.2023

ПРАВИЛА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМОЩНИТЕ ОРГАНИ

ПО ЧЛ. 27, АЛ. 2, Т. 7 от ЗФВС

 

 

 

I. ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРЕНЬОРСКИЯ СЪВЕТ КЪМ БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

 

1. Треньорският съвет е помощен орган на Българска Бодигард Федерация, чиито състав се попълва от УС .

2. Организацията, структурата и начина на работа на Треньорския съвет се регламентират от тези правила.

3. Председателят на Треньорския съвет е старши треньор на

националните отбори.

4. Треньорският съвет взема препоръчителни решения за стратегията на спортносъстезателната дейност на Българска Бодигард Федерация .

5. Обсъжда годишния отчет на спортно - състезателната дейност,

представен от Старши треньора на националните отбори.

6. По предложение на Старши треньора на националните отбори ,

обсъжда годишен план и дава препоръки за изготвяне на бюджета за спортно - състезателната дейност на Българска Бодигард Федерация. Обсъжда и приема критерии за селекциониране на състезатели във високо спортно майсторство .

7. Извършва категоризация на състезателите и провежда семинари и други мероприятия за повишаване на квалификацията на треньори и инструктори.

 

 

II. ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЙСКАТА КОМИСИЯ КЪМ БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

 

1. Съдийската комисия е помощен орган на Българска Бодигард Федерация е състав от 3 (трима) човека. Председателя на съдийската комисия се назначава от Управителния съвет на Българска Бодигард Федерация .

2. Председателя на Съдийската комисия участва в заседанията на УС на Българска Бодигард Федерация със право на съвещателен глас .

3. Съдийската комисия изготвя план за обезпечаване на мероприятията от държавния спортен календар (ДСК) на Федерацията.

4. До 30 декември на текущата година Съдийската комисия изготвя разчет за необходимите средства за повишаване квалификацията на съдийските кадри и тяхното материално и техническо обезпечаване през следващата календарна година.

5. Съдийската комисия изготвя картотека на съдиите към Българска Бодигард Федерация, която включва:

 - Съдийски карти.

- Поименен списък с адресите и телефоните на съдиите .

6. Съдийската комисия изготвя бланки и протоколи за проведени състезания от ДСК.

7. Съдийската комисия изготвя инструкция за поведението на съдийския апарат преди, по време и след приключване на дадено състезание.

8. Съдийската комисия определя нарядите на съдиите за обезпечаване състезанията от ДСК.

9. Съдийската комисия изготвя предложения за награждаване и наказания на провинили се съдии .

 

III. ПРАВИЛА  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРЕНЬОРСКАТА КОМИСИЯ КЪМ БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ

 

1. Треньорската комисия към Българска Бодигард Федерация е помощен орган в състав Председател на Треньорската комисия и членове: по един треньор от всеки спортен клуб, член на федерацията, определен с решение на УС на спортния клуб.

2. Председателят на Треньорската комисия е старши треньор на националния отборпо Спортен приложен многобой за охранители, който се избира от УС на Българска Бодигард Федерация.

3. Председателят на Треньорската комисия участва в заседанията на УС на федерацията със съвещателен глас (в случай , че не е член на УС).

4. До 30.10. на текущата година Треньорската комисия изготвя план за подготовка на националните отбори по за следващата година, придружен от разчет на средствата, необходими за неговото обезпечаване.

5. Треньорската комисия изготвя и предлага за утвърждаване правилник

за подбор, подготовка и участие на националните състезатели в

състезанията от Международния спортен календар.

6. Председателят на Треньорската комисия предлага, а УС на Федерацията утвърждава участниците в състезанията от Международния спортен календар и техните треньори .

7. Треньорската комисия изготвя картотека на състезателите по

дисциплини и категории.

8. Треньорската комисия изготвя планове за своята работа, както и:

8.1. Четиригодишни планове за подготовка на националните отбори - изготвят се от треньорите във всяка от дисциплините.

8.2. Годишни планове за подготовка на националните отбори по -

изготвят се от треньорите във всяка от дисциплините.

8.3. Планове за индивидуална подготовка на състезателите от националните отбори - изготвят се от треньорите за всяка от дисциплините.

9. Треньорската комисия изготвя анализ за представянето на състезателите

ни в състезанията от Международния спортен календар.

10.Треньорската комисия изготвя предложения до УС на Федерацията за

награждаване и наказване на състезатели и треньори съгласно

съответните наредби.

11.Треньорската комисия изготвя предложения за разработване и

изработване на нагледни пособия за обучение, специализирана

литература, видео филми, преводна литература и др.

12.Треньорската комисия изготвя програма и участва в организирането на

курсове за подготовка на инструктори както и за повишаване на квалификацията им.

 

 

Настоящите правила влизат в сила от датата на лицензиране на ББФ.

Настоящите правила са приети на Общо събрание на ББФ.

 


етикети: