ПРАВИЛА ЗА УДОСТОЯВАНЕ С НАГРАДИ И ЗВАНИЯ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ

10.01.2023

ПРАВИЛА

ЗА УДОСТОЯВАНЕ С НАГРАДИ И ЗВАНИЯ НА СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите правила определят реда, по който Българска Бодигард Федерация награждава спортисти, треньори, длъжностни лица и спортни деятели за заслуги към развитието на Спортен приложен многобой за охранители.

Чл. 2. Предвидените по тези правила звания и награди се присъждат по решение на Българска Бодигард Федерация.

II. ВИДОВЕ НАГРАДИ И ЗВАНИЯ

Чл. 3. Българска Бодигард Федерация удостоява със звание „Заслужил спортист“, спортистите завоювали призови класирания на Световни и Европейски първенства, както следва:

1. Класиране до 10–то място на Световно първенство.

2. Класиране до 8–мо място на Европейско първенство.

За званието „Заслужил спортист“, Българска Бодигард Федерация връчва почетен знак на спортиста.

Чл. 4. (1) Българска Бодигард Федерация удостоява със звание „Заслужил треньор“, треньорите пряко ангажирани с изявата на спортистите по чл. 3.

(2) За званието „Заслужил треньор“ Българска Бодигард Федерация връчва почетен знак на треньора.

Чл. 5. Българска Бодигард Федерация награждава ежегодно спортисти за постигнати спортни резултати и призови класирания на Световни и Европейски първенства с почетни плакети за „Спортно постижение“.

Чл. 6. Българска Бодигард Федерация награждава ежегодно треньори и длъжностни лица пряко ангажирани с изявата на спортистите на Световни и Европейски първенства с почетни плакети.

Чл. 7. Българска Бодигард Федерация награждава изявени спортисти и треньори по случай техен юбилей с почетни плакети.

Чл. 8. Българска Бодигард Федерация награждава спортни деятели с почетни плакети.

Чл. 9. При наличие на възможности, Българска Бодигард Федерация, има право да определя ежегодно финансови награди на спортисти, треньори, длъжностни лица за постигнати призови класирания на Световни и Европейски първенства.

III. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УДОСТОЯВАНЕ С НАГРАДИ И ЗВАНИЯ

Чл. 10. С почетни звания и награди могат да бъдат удостоявани всички лица, допринесли за развитието Спортен приложен многобой за охранители.

Чл. 11. (1) Не може да бъде удостоявано с почтени звания и награди лице, което:

1. е осъдено за тежко умишлено престъпление и не е реабилитирано;

2. е с наложено наказание за нарушение на Антидопинговите правила за

срока на наказанието;

3. е допринесло с действията си за уронване престижа на Българска Бодигард Федерация;

4. спортист с отнети състезателни права – за срока на отнемането.

(2) Присъдените почетни звания и награди се отнемат от Българска Бодигард Федерация при възникване на обстоятелство по ал. 1.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СПОРТНИТЕ ЗВАНИЯ

Чл. 12. (1) Лице, удостоено със спортно звание или награда е длъжно:

1. да издига престижа на Федерацията и да спазва спортната етика;

2. да съдейства за развитието на физическото възпитание и спорта и предава своя опит на по младите;

3. да спазва и популяризира хуманните принципи на спорта;

4. да води борба срещу употребата на допинг и насилието в спорта.

(2) Лице, удостоено със спортно звание има право да изисква присъденото му звание да бъде съобщавано наред с името му при участие в състезания, награждавания и други официални прояви.

 

Настоящите правила влизат в сила от датата на лицензиране на ББФ.

Настоящите правила са приети на Общо събрание на ББФ.

 


етикети: