ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛИГИ

10.01.2023

ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ  НА ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА  ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛИГИ

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  С тези правила се уреждат организирането и провеждането на състезания по  „Спортен приложен многобой за телохранители“.

Чл.2. Състезанията имат за цел да допринесат за повишаване на физическата подготовка и професионалното майсторство на телохранителите.

Чл.3. Състезанията се провеждат по следните дисциплини:

 1. Тактика и техника на съпровождане на охранявано лице пеша, с използване на похвати за физическа защита.
 2. Ръкопашен бой.
 3. Скоростна стрелба от различни положения.
 4. Стрелба в мишена по време на съпровождане пеша на охранявано лице.
 5. Стрелба от автомобил.
 6. Майсторско управление на автомобил.
 7. Търсене на взривни устройства в автомобил.
 8. Оказване на първа долекарска помощ на охранявано лице и евакуация с преодоляване на препятствия.

Чл.4. В зависимост от броя на участниците, възрастта им и вида на използваното оръжие, състезанията са:

 1. индивидуални;
 2. отборни;
 3. за мъже и жени (лица над 18 години);
 4. за юноши и девойки (лица под 18 години);
 5. за ветерани (мъже и жени над 40 години );
 6. състезания с бойно оръжие;
 7. състезание с реплики на огнестрелни оръжия тип „Ер софт“.

 

ОТБОРИ – СЪСТАВ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТПАДАНЕ

Чл.5.(1) Всеки отбор се състои от 4 (четирима) състезатели, един ръководител на отбора и 1 (един) резервен състезател. От четиримата състезатели се избира капитан на отбора.

(2) Отбор, чийто състезател е отпаднал поради болест или контузия, може да замени отпадналия състезател с предварително заявен  резервен състезател. Смяната на състезателя е окончателна и отпадналият състезател не може да се върне отново в състезанието.

(2) Всеки отбор може да бъде изграден само от мъже, само от жени, както и от мъже и жени. Същото се отнася  и за отборите на юношите и ветераните.

(3) За категорията мъже и жени, състезателите трябва да са навършили 18(осемнадесет) години към датата на провеждане на състезанието.

 1. Състезателите в юношеската възраст трябва да са навършили 15 (петнадесет) години и да не са навършили 18 (осемнадесет) години към датата на провеждане на състезанието.
 2. За категорията на ветераните, участниците трябва да са навършили 40 (четиридесет) години към датата на състезанието.

Чл.6. (1) Необходимите документи за допускане до участие в състезанието са:

1. заявка за участие в състезанието, изпратена до 10 (десет) дни преди началото му;

2. документ за самоличност (лична карта или паспорт);

3. валидна към датата на състезанието застраховка „злополука“;

4. медицинско удостоверение, издадено от личния лекар със заключение, че състезателят е физически здрав;

5. свидетелство за управление на МПС, минимум категория „В“, за състезателите, участващи като водачи на автомобил в състезанието.

(2) Документите по чл.6. т. 2, 3, 4 и 5 се преставят, преди техническата конференция, на главния съдия на състезанието от ръководителя на отбора, а за индивидуалните състезатели – от всеки състезател.

Чл.7. (1) Ръководителят на отбора носи цялата отговорност за своя отбор и има следните права и задължения:

1. познава изискванията на настоящия правилник;

2.  представя на главния секретар на състезанието документите по чл.6, списък с трите имена на състезателите в  отделните дисциплини, и списък с трите имена резервния състезател;

3. участва в работата на техническата конференция;

4. подава заявки до старшия съдия на всяка стрелкова дисциплина за използване на лично оръжие от състезателите;

5.  отговаря за дисциплината на състезателите по време на състезанието (носене на екипировката, съгласно този правилник, навременно явяване на старт и др.);

6. единствен той има право да подава жалби, касаещи неговия отбор и да получава информация за резултатите по отделните дисциплини за своя отбор.

7. няма право да излиза на терена на провеждане на състезанието, да напуска мястото на състезанието, да участва в съдийския състав и да се намесва в неговата работа.

(2) При уважително отсъствие на ръководителя на отбора, неговите функции се изпълняват от капитана на отбора.

Чл.8. (1) Състезателите и резервите имат следните задължения:

1. спазват правилника на състезанието;

2. явяват се половин час преди старта на състезанието по съответната дисциплина;

3. да участват в съдийските брифинги, преди всяка дисциплина;

4. присъстват при предстартовата проверка;

5. при повикване се явяват на старта;

6. да не излизат на терена на провеждане на състезанието, ако не участват в дисциплината, или по друг начин да пречат на останалите състезатели, съдии и организатори;

7. да не искат от съдиите сведения за резултатите, а да изчакват официалното им обявяване;

8. да изпълняват решенията и разпорежданията на съдиите и да се отнасят с уважение към тях;

9. да вземат участие в церемониите по откриване, награждаване и закриване на състезанието.

(2) При нарушение на задълженията се налагат дисциплинарни наказания, съгласно настоящия правилник.

Чл.9. (1) На състезателите, резервите и ръководителите се забранява:

1.споренето, ругаенето, хвърлянето на оборудване  за демонстриране на недоволство;

2. неуважително или предизвикателно отношение към публиката или медиите, или останалите състезатели и участниците в състезанието;

3. неуважение и неизпълнение на разпорежданията на ръководителя на състезанието, зам.-ръководителя на състезанието, съдиите и коменданата на състезанието;

4. използването на допинг и обдишването с  кислород;

5. употребата на алкохол и други упойващи вещества по време на провеждане на състезателните дисциплини;

6. използването на свързочна апаратура (радиостанции, мобилни телефони и др.) в състезателната зона. Свързочна апаратура е разрешена за използване в състезателните зони само за персонала на състезанието и съдиите;

7. използването на прибори, подпомагащи прицелването при стрелковите упражнения;

8. подпомагането на отборите и състезателите със съвети по време на провеждане на състезание по съответната дисциплина;

9. напускането, без разрешение, на определената зона при провеждане на състезанието в отделните дисциплини.

(2) При нарушение на забраните се налага дисциплинарно наказание „Дисквалификация“ на целия отбор. В случаите на индивидуални състезатели, наказанието „Дисквалификация“ се налага на съответния състезател.

Чл.10. (1) Състезател, който не може да продължи състезанието поради контузия или болест, се счита за отпаднал и прекратява участието си в състезанието. Неговите резултати и класиране до момента на отпадане се запазват.

 1. Отбор, чиито смени са  изчерпани и не е възможно да продължи състезанието, поради намаления си състав, се счита за отпаднал, но резултатите му се запазват.
 2. Отбор или състезател, се счита за отпаднал без оправдателна причина, когато:
 1. не се яви на съдийски брифинг и теглене на жребия за отделна дисциплина;
 2. не се яви на указаното място след като името му е обявено три пъти в рамките на три минти преди дадено негово поредно участие;
 3. напусне състезателната зона без позволение.
 1. Отбор или състезател, който отпадне без оправдателна причина губи точките и класиранията си в цялото състезание.

 

ОБЛЕКЛО И ЕКИПИРОВКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

Чл.11. (1) Облеклото на състезетелите от един отбор е еднакво.

(2) Изключение се допуска само за състезател, който изпълнява ролята на охранявано лице в съответните дисциплини.

(3) Разрешава се използването на предпазни налакътници и наколенки.

(4) При стрелкови дисциплини, с използване на „Ер софт“ оръжия, задължително се използват предпазни очила.

Чл.12. (1) За стрелковите дисциплини се използва късо бойно нарезно оръжие, с изключение на оръжие с калибър 22.

 1.  За стрелковите дисциплини при юноши и девойки се използва оръжие от типа „Ер софт“.
 2. На състезателите, които нямат лично оръжие, се предоставя оръжие от организаторите на състезанието.
 3. При използване на лично оръжие, за всяка единица оръжие, ръководителят на отбора подава заявка до старшия съдия на съответната дисциплина.
 4. По време на състезанието се използват презраменни  кобури и кобури  за колан.
 5. Коланът,  на който се носи кобурът, трябва да е на кръста на състезателя и да е закрепен минимум на три „гайки“ на панталона.
 6. Презраменният кобур трябва да е захванат поне в една точка за колана на панталона.
 7. Забраняват се набедрени кобури.
 8. Пълнителите  се поставят в „холдери”, закрепени на кръста или на презраменния кобур. Не се разрешава поставянето на резервен пълнител на друго място освен в холдер.

Чл.13. (1) За дисциплината „Майсторско управление на автомобил“ организаторите на състезанието предоставят на участниците автомобили за изпълнение на упражненията.

(2) Допуска се участие със собствени автомобили с 4 и 5 врати, с обем на двигателя до 3000 куб.см.

(3) Допуска се участие в състезанието, както на автомобили с ръчно превключване на скоростите, така и на автомобили с автоматични скорости.

 

РЪКОВОДСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО, СЪДИЙСКИ АПАРАТ И ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.14. (1) За провеждането на всяко състезание Управителният съвет на Българската Бодигард Федерация утвърждава състав на ръководство, съдийски апарат, апелативна комисия и технически персонал на състезанието,  както следва:

 1. Ръководител на състезанието.
 2. Заместник-ръководител на състезанието.
 3. Комендант на състезанието.
 4. Главен съдия на състезанието.
 5. Старши съдия за всяка дисциплина.
 6. Помощник - съдии за всяка дисциплина.
 7. Старши  съдия, отговарящ за въоръжението и техническото оборудване.
 8. Апелативна комисия.
 9. Секретар на състезанието.
 10. Лекар.

11. Помощен и технически персонал по въоръжението и техническото оборудване.

12. Персонал по логистичното обслужване на състезанието.

13. Асистенти и помощник-секретари, съобразно нуждите на състезанието.

(2) Всички лица, ангажирани с организацията и провеждането на състезанието са длъжни:

1. да носят отличителните знаци, определени за състезанието;

2. да носят униформата, определена за състезанието;

3. да се отнасят уважително към състезатели, публика, медии, гости и други участници в мероприятието;

4. с повесението и облеклото си, да не уронват по никакъв начин името на федерацията.

Чл.15.За подготовката и провеждането на състезанията, пряко отговаря  ръководстводството на състезанието, състоящо се от ръководител и заместник-ръководител.

Чл.16.(1) На ръководителя на състезанието са подчинени всички съдии, ръководители на отбори, състезатели, резерви, длъжностни лица, технически и помощен персонал по време на състезанието.

(2) Ръководителят на състезанието има следните права и задължения:

1. отговаря за цялостната подготовка и провеждане на състезанието;

2. отговаря за тържественото откриване и закриване на състезанието;

3. подписва протокола за комплексното класиране;

4. утвърждава графика за тренировката на отборите и състезателите;

5. съвместно с главния съдия отлага провеждането на състезанието, ако не са налице необходимите условия;

6. съвместно с главния съдия прави промени в програмата на състезанието или прекратява временно неговото провеждане.

(3) Когато ръководителят на състезанието е възпрепятстван, неговите функции се поемат от заместник-ръководителя.

Чл.17 . Заместник ръководителят на състезанието подпомага ръководителя в неговата дейност.

Чл.18.(1) За отсъждане на правилното изпълнение на дисциплините и допуснати нарушения по този правилник се назначават съдии.

(2) Съдия по ал.1 може да бъде лице, което има документ за съдия, издаден от Българската Бодигард Федерация или от Международната Бодигард Федерация.

Чл.19.(1) За всяко състезание се определя съдийски щаб.

(2) В съдийския щаб влизат:

а) главният съдия и неговият заместник;

б) старшите съдии на отделните дисциплини.

(3) Съдийският щаб ръководи провеждането на всички състезателни дисциплини.

Чл.20. (1) Главният съдия е ръководител на целия съдийски апарат. Той отговаря за правилното провеждане на всички състезателни дисциплини и за работата на съдиите.

(2) Главният съдия има следните права и задължения:

1. съвместно с ръководителя на състезанието отлага неговото провеждане, ако не са на лице необходимите за това условия;

2. съвместно с ръководителя на състезанието прави промени в програмата на състезанието или прекратява временно неговото провеждане;

3. съвместно с ръководителя на състезанието има право да отстранява съдии, помощник – съдии, секретари, технически и помощни лица и други лица, ангажирани със състезанието, при установени нарушения на правилника на състезанието, неетично поведение към състезатели, публика, медии или други обстоятелства уронващи авторитета на състезанието и федерацията;

4. дисквалифицира състезател или отбор при груби нарушения на правилника или състезателната етика;

5. отменя неправилно взето съдийско решение;

6. арбитър е на съдийски спорове и взема окончателните решения по възникналия спор;

7. организира и ръководи провеждането на техническата конференция;

8. ръководи тегленето на жребия по време на техническата конференция;

9. определя съдиите по дисциплини;

10.организира съдиите да се запознаят с правилника за състезанието и да овладеят методите за изпълняване на задълженията си;

11.проверява и потвърждава готовността на състезателната зона, екипировката, официалните лица и контролира подготовката и организацията на състезанието;

12.решава проблеми, свързани със състезанието според правилника за провеждането му, но няма правомощия да изменя правилника;

13.осигурява напътствия на съдийската комисия по време на състезанието и при необходимост заменя съдии;

14. уведомява навреме старши съдиите, секретаря, ако по време на състезание някой състезател или отбор напусне състезанието, което води до промяна в реда на старта;

15. контролира съдийския апарат, длъжностните лица и състезателите за правилното прилагане на правилника за състезанието;

16. подписва протоколите с резултатите от отделните дисциплини и крайното класиране в състезанието;

17. подписва протоколите за класирането;

18. изпраща на Управителния съвет на Българската Бодигард Федерация отчет за работата на съдийската комисия, длъжностните лица и състезателите.

(3) Когато главният съдия на състезанието е възпрепятстван, неговите функции се поемат от заместник-главния съдия.

Чл.21.(1) Заместник-главният съдия подпомага главния съдия при провеждане на състезанието.

(2) Заместник-главният съдия има следните права и задължения:

1. непосредствено преди провеждането на всяка дисциплина извършва преглед и проверка на уредите, съоръженията и маркировката;

2.  контролира даването на точна и навременна информация на състезателите, публиката и средствата за масово осведомяване;

3.  поема функциите на главния съдия, когато същият е възпрепятстван.

Чл.22. (1) Старшият съдия на дисциплината е ръководител на съдийската комисия, назначена за провеждане на съответната дисциплина.

(2) Старшият съдия има следните права и задължения:

 1. отговорен е за организиране на работата и обучението на Съдийската комисия по съответната дисциплина;
 2. провежда началния брифинг за дисциплината;

3. проверява готовността на терена и съоръженията преди старта, а при необходимост - и по време на провеждането на самата дисциплина;

4.  разполага съдиите по места и участъци (зони), контролира и ръководи работата им;

5. разпределя работата на длъжностните лица и ги контролира;

6. отстранява състезател или отбор от по-нататъшно участие в дисциплината при нарушение на правилника или непристойно поведение;

7. предлага на главния съдия дисквалифициране на даден състезател или отбор за груби нарушения на правилника или състезателната етика;

8.след консултация с главния съдия, разрешава или не, смените на състезатели в отборите;

9. обявява резултатите след завършване на дисциплината;

10. съставя и подписва протоколите за резултатите от съответната дисциплина и подписва протокола за класирането;

11. разрешава възникнали спорове между съдиите, като при невъзможност спорът да бъде решен, го отнася до главния съдия. Главния съдия взема окончателното решение по спора.

Чл.23. Помощник-съдии в отделните дисциплини имат следните задължения:

 1. оценяват и записват резултатите на участниците в състезанието според настоящия правилник и за позицията и участъка, за който са определени от главния съдия;
 2. обявяват резултата от отсъжданията си едновременно, по сигнал от старшия  съдия;
 3. оказват пълно съдействие на старшия съдия и на главния съдия.

Чл.24. (1) Старши съдия по въоръжението и оборудването, има следните задължения:

 1. отговаря за въоръжението и боеприпасите;
 2. отговаря за техническото оборудване и автомобилите;
 3.   дава становище до главния съдия относно допустимостта на заявеното от състезателите лично оръжие;
 4. дава становище до главния съдия относно допустимостта на заявените от отборите автомобили;
 5. следи за реда за носене на огнестрелното оръжие в състезателната зона и извън нея;
 6. следи за безопасното придвижване на автомобилите в състезателната зона и в близост до нея;
 7. следи за спазване на мерките за безопасност по време на цялото състезание;
 8. организира и провежда брифинг – инструктаж за мерките за безопасност на всички отбори и участници в състезанието. Изготвя протокол с подписите на състезателите за проведения инструктаж;
 9. предлага на главния съдия наказания за отборите и състезателите, които не спазват мерките за безопасност;
 10. взема участие при обсъждане на дисквалификация на отбор или състезател за неправилно боравене с огнестрелното оръжие или с автомобила.

(2) Старши съдията по въоръжението и оборудването в своята работа, може да бъде подпомаган от помощник-съдии по въоръжението и оборудването. Помощник-съдиите по въоръжението и оборудването се назначават от главния съдия по предложение на старши съдия по въоръжението и оборудването.

Чл.25. Всички съдии и помощник-съдии са длъжни:

1.да се концентрират единствено в съдийстването, по време на провеждането на дисциплината, в която те съдийстват;

2. да не разговарят с други хора, по време на провеждане на дисциплината, в която съдийстват;

3. да останат на определеното си място, до приключване на дисциплината, освен ако имат разрешение от главния съдия за напускането му.

Чл.26. (1) Комендантът на състезанието отговаря за спазване на реда и дисциплината по време на състезанието.

(2) Комендантът на състезанието има следните права и задължения:

 1. отговаря за безопасността на участниците в състезанието;

2. отговаря за безопасността на зрителите и гостите;

3. организира разполагането на съоръженията на необходимите места и тяхното прибиране след завършване на дисциплините;

4. отговаря за резервното оборудване и за своевременното му доставяне в случай на необходимост;

5. ръководи помощния персонал;

6. след консултация с главния съдия и ръководителя на състезанието има право да спре или прекрати състезанието;

7. разпорежданията на Коменданта  са задължителни за всички участници;

8.комендантът изпълнява разпорежданията на главния съдия и ръководителя на състезанието;

9. комендантът не може да се намесва в протичането на състезанието относно класирания, присъждания или решения на съдиите.

Чл.27. (1) Апелативната комисия се състои от председател, заместник-председател и от три до пет члена. Съставът на Апелативната комисия се определя от ръководителя на състезанието.

(2) Апелативната комисия има следните задължения:

 1. проверка на състезателната зона и изграждането й, оборудване за състезанието, организация на състезанието;
 2. наблюдение на процедурите по теглене на жребия;
 3. наблюдение на работата на съдиите в състезанието;
 4. обработването и разглеждането на жалби и контестации по време на състезанието и вземане на решения по тях.

(3) Апелативната комисия има следните права:

 1. ако по време на състезанието някой съдия отсъжда пристрастно или не може да изпълнява задълженията си, Апелативната комисия изпраща писмено предупреждение до главния съдия или до ръководителя на състезанието;
 2. комисията може да предложи на главния съдия да бъде заменен съдията, за конкретното състезанието, с цел спазване на принципите на феърплея;
 3. при констатирани нарушения на процедурата по тегленето на жребия, Апелативната комисия уведомява главния съдия и ръководителя на състезанието;
 4. в случаите на констатиране на нарушения при изграждането на състезателната зона или оборудването, предлага на главния съдия прекратяване на състезанието до отстраняване на пропуските.

Чл.28. Секретарят на дисциплината има следните задължения:

 1. води протокол за дисциплината, в който вписва резултатите, които обявява старши съдията на съответната дисциплина;
 2. изготвя крайния протокол за състезанието;
 3.  в работата си може да бъде подпомаган от помощник-секретари, които се определят от главния съдия, по предложение на старшите съдии.

Чл.29. Лекарят на състезанието има следните права и задължения:

1. следи здравословното състояние на състезателите;

2. оказва медицинска помощ;

3. при травма на състезател дава заключение за възможността му да продължи състезанието. Решението по този въпрос е окончателно и не подлежи на преразглеждане.

 

 

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЪДИЙСКИ СЪСТАВ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

 

ДИСЦИПЛИНА  № 1

„ТАКТИКА И ТЕХНИКА НА СЪПРОВОЖДАНЕ ПЕША С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОХВАТИ ОТ ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА”

Чл.30. В дисциплината „Тактика и техника на съпровождане на охранявано лице пеша, с изпълнение на похвати от физическа защита” всеки отбор участва с четирима състезатели.

Чл.31.Необходими съоръжения за провеждане на дисциплината са: Три леки автомобила, 10 – 15 (десет – петнадесет) асистенти, макети на фрагменти от здания, тренировъчни пистолети, палка, нож, подръчни предмети

Условия за изпълнение на упражнението

Чл.32. Два леки автомобила спират на определено място. В единия автомобил се намират охраняваното лице и един бодигард, във втория автомобил – двама бодигарда.

Чл.33. Кордон от асистенти 10 – 15 (десет – петнадесет) души и макети на фрагменти от здания се намира по маршрута на движение на отбора.

Чл.34. Екипът за охрана, излиза от автомобила, разполага се около охраняваното лицето и започва движение към кордона от асистенти.

Чл.35. По времето на движението по маршрута, един от асистентите, (от групата) по указание на съдията имитира нападение с пистолет, удар с ръка, крак, нож или подръчен предмет.

Чл.36. Един от телохранителите отбива нападението, демонстрирайки техника на физическа защита, а другите двама прикриват охраняваното лицето и осъществяват евакуацията му в безопасно място или автомобил.

Съдийски състав и секретари

Чл.37. Съдийският състав се състои от минимум 6 (шест) съдии и един секретар. Зоните на отвороност и оценяване са както следва:

 

Съдии

Брой

Отговорности

Оценява

1.

Старши съдия

1

Ръководи дисциплината и обявява оценките.

 

2.

Помощник- съдия

1

Първа зона

Излизането от автомобила, построяване на формацията и   прикриване и евакуация след нападението (когато посоката на евакуация съвпада с изходната позиция)

3.

Помощник- съдия

1

Втора зона

Съпровождането на охраняваното лице от автомобила до групата асистенти, които имитират тълпа

4.

Помощник- съдия

2

Трета зона

Демонстрацията на техники за физическа защита при отразяване на нападение над охраняваното лице.

5.

Помощник- съдия

1

Четвърта зона

Прикриване и евакуация на охраняваното лице след нападението.

6.

Помощник- съдия

1

Дава указани за атаките в кордона.

 

7.

Секретар

1

Записва оценките.

 

 

ВСИЧКО:

8

 

 

 

Оценяване на дисциплината

Чл.38.Оценяването на дисциплината се извършва от съдийски състав. Броят на точките за всяка зона се намалява в зависимост от допуснатите грешки.

Чл.39. (1)  За първа зона „Излизане от автомобила”, максималният брой точки е 10 (десет), от които за „Разположение около автомобила” – 3 точки, „Прикриване и разположение на вратите след излизане от автомобила” максимален брой точки 4, „Построяването около охраняваното лице преди началото на движението” максимален брой точки 3.

(2) Грешки, за които се отнемат точки.

1.  При „Разположение около автомобила” :

а) не е покрита лявата страна на автомобила – 1 точка.

б) всичките трима телохранители се намират от едната страна на автомобила – 1 т.

в) не се наблюдава обстановката на 360 °  - 1 точка.

2. при „Прикриване и разположение на вратите след излизане от автомобила” :

а) Не е подаден сигнал за излизане – 1 точка.

б) Не е покрито  охраняваното лице отпред и отстрани по време на излизане – 1 точка.

в) Затворени са вратите след излизане – 2 точки.

3.  При „Построяването около охраняваното лице преди началото на движението”:

а)  Екипът за охрана е построен в една линия (отдясно, отляво, отпред, отзад – 1 точка.

б) Един от бодигардовете е изостанал от екипа на повече от 5 метра – 1 точка.

в) Непознаване от телохранителите на местата в екипа преди началото на придвижването ( изглеждат объркани, бутат се) – 1 точка.

Чл.40. 1)  За втора зона „Съпровождане на охраняваното лице от автомобила до групата асистенти, които имитират тълпа” максималният брой точки е 10 (десет), от които за „Реагиране на опасностите по пътя на движение” – 3 точки, „Контрол над обстановката на 360 °” – 3 точки, „Действията на телохранителите  на опитите на отделни граждани да се приближат до охраняваното лице”  – 4 точки.

(2) Грешки, за които се отнемат точки.

1.  При реагиране на опасностите по пътя на движение”:

а) Екипът за охрана не се премества вляво или вдясно от потенциални опасности – 1 точка.

б) Най-близкия телохранител до опасността, не застава на пътя на опасността (не се премества за да контролира обекта) – 1 точка.

в) Екипът не се е престроил за отразяване на опасността – 1 точка.

2. За контрол над обстановката на 360 ° 3  точки:

а) Липсва контрол над обстановката отляво, отдясно или отпред – 1 точка.

б) Липсва контрол над обстановката отзад – 2 точки.

З.  За действията на телохранителите  на опитите на отделни граждани да се приближат до охраняваното лице  – 4 точки:

а) Липсва реакция при появяване на опасност – 2 точки.

б) Грубо отношение с гражданите (хората), които не представляват заплаха (бутане, хващане, обиди) – 2 точки.

Чл.41.(1)  За Трета зона „Демонстрация на техники за физическа защита при отразяване на нападение над охраняваното лице по време на движение”, максималният брой точки е 30 (тридесет) точки:

(2) Грешки, за които се отнемат точки.

1. Малки грешки от 0.1 до 0.5 точки:

а) Незначителна загуба на равновесие.

б) Неуверено изпълнение на техниката.

в) Закъснение с отвличащия или завършващия удар.

2. Средни грешки от 0.6 до 1.5 точки:

а) Техниката е изпълнена без достатъчна скорост.

б) Неуверено изпълнение на защитните действия.

в) Частична загуба на равновесие.

г) Не е изведен от равновесие асистентът за изпълнение на техниката.

д) Закъсняла реакция на заплахата.

е) Неправилно подбрана дистанция за изпълнение на техниката.

3. Груби грешки от 1.6 до 3 точки:

а) Липса на контрол над оръжието (вземане - отнемане).

б) Порязване на бодигарда с нож.

в) Техника изпълнена на части, с ниска скорост, без амплитуда.

г) Техниката е изпълнена със спиране.

д) Загуба на равновесие, докосване с коляно или ръка на земята или падане при изпълнение на техниката.

е) Липса на отвличащ удар.

ж) Липса на контрол и заключване на ръката или крака на противника при изпълнение на заключваща техника.

з) Не е отстранена заплахата от охраняваното лице.

и) Липса на реакция на заплахата.

к) Липса на техника.

4. Груби грешки – 5 точки.

а) Бодигардът е поразен.

б) Охраняваното лице е поразено (ударено) с палка.

5. Изпълнение на техниката, което се оценява с „0” точки.

а) Охраняваното лице е поразено (ударено) с нож или пистолет.

Чл.42. (1)  За четвърта зона: „Прикриване и евакуация след нападението” ”, максималният брой точки е 10 (десет) точки, от които за „Подаване на сигнал с глас с указване направлението на атаката” –  3 точки, „Прикриване и евакуация на охраняваното лице в укритие” – 4 точки,Контрол на обстановката на 360 °” – 3 точки.

(2) Грешки, за които се отнемат точки.

1. При подаване на сигнал с глас с указване направлението на атаката:

а) Не е подаден сигнал – 2 точки.

б) Не е указано направлението на заплахата – 1 точка.

2. Прикриване и евакуация на охраняваното лице в укритие -  до 4 точки:

а) По време на евакуацията, охраняваното лице не е прътно прикрит от бодигардовете – 2 точки.

б) Евакуацията на охраняваното лице се осъществява в посоката на заплахата – 1 точка.

в) Падане на екипа  за охрана с охраняваното лице – 1 точка.

3. Контрол на обстановката на 360 ° - 3 точки:

а) Няма контрол на обстановката по време на евакуацията отдясно, отляво, отпред – 1 точка.

б) Липсва контрол и прикритие на гърба (страната на нападението) – 2 точки.

Класиране

Чл.43.  Класирането се определя по сумата  от  всички точки, събрани от отбора. Отборът с максимален брой точки заема първо място.

 

ДИСЦИПЛИНА  № 2

„РЪКОПАШЕН БОЙ”

Чл.44. Дисциплината „Ръкопашният бой” се изпълнява под формата на демонстрация на защитни действия от удар с нож, крак и къса палка.

Чл. 45. Демонстрацията се изпълнява последователно от двама състезатели от отбора, като другите участници в отбора им асистират.

Чл.46. Състезателят, който ще изпълнява техниките, изтегля билет от съдията, без да чете съдържанието му и застава на разстояние от другите състезатели, с гръб към тях.

Чл.47. Съдията запознава асистентите със съдържанието на билета и определя последователността на атаките.

Чл.48. Списък на атакуващите действия се определя с билети, които съдържат три атаки.

Чл.49. Необходими съоръжения за провеждане на дисциплината са: мека настилка за предпазване от нараняване (татами), тренировъчни ножове, къси палки.

 

 

Условия за изпълнение на упражнението

Чл.50. Изпълнителят и трима асистенти заемат изходно положение: състезателят, който изпълнява техниките, заема позиция в центъра на татамито, а асистентите са на разстояние 1,5 - 2 м. около него.

Чл.51. Първата техника се изпълнява по команда от съдията, втората и третата – след заемането на изходно положение от изпълнителя, с лице към следващия асистент.

Чл. 52. Защитните действия се изпълняват последователно едно след друго и завършват с болезнена техника (ключ) или хвърляне със завършващ удар.

 

Съдийски състав и секретари

Чл.53. Съдийският състав се състои от 6 (шест) съдии – главен  съдия,  четирима помощник-съдии, разположени в ъглите на игралното поле, помощник-съдия, който определя последователността на атаките и следи за поведението на състезателите в игралното поле и секретар. Зоните на отвороност и оценяване са както следва:

 

Съдии

Брой

Отговорности

Оценява

1.

Старши съдия

1

Ръководи дисциплината и обявява оценките.

Действията на изпълнителя и неговите асистенти.


етикети: