П Р О Г Р А М А ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТЕН ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ОХРАНИТЕЛИ ЗА ПЕРИОД ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ 2019 – 2023 ГОДИНА

10.01.2023

П Р О Г Р А М А

 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТЕН ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ОХРАНИТЕЛИ  ЗА ПЕРИОД ОТ ЧЕТИРИ ГОДИНИ

2019 – 2023 ГОДИНА

Приета с решение на Общото събрание на Българска Бодигард Федерация

от 22.02.2019 година

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази програма е основополагащ документ за развитието на „Спортен приложен многобой за телохранители“ за следващите четири години.

 

Тя отразява необходимостта от задълбочено изучаване  и развитие на техниките и технологиите, заложени като основополагащи при създаването на състезанието „Бодигард“ и осъвременяване на методите на подготовка на отборите.

 

В програмата са изложени принципните подходи, теоретическите постановки, определящи задачите и насоките на  развитието на многобоя, основните принципи, върху които се изгражда, обхвата на системата с основните й структури и дейности, нейната организация и управление, както и  механизмите и технологията на дейностите в техните конкретни измерения.

 

І. СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ СПОРТНИЯ ПРИЛОЖЕН МНОГОБОЙ ЗА ОХРАНИТЕЛИ.

1. Организационно състояние

От своето създаване до днес Българска Бодигард Федерация и съответно клубовете, членуващи в нея развиват дисциплините, включени в многобоя. Провеждат активна разяснителна и тренировъчна програма сред своите членове, което подпомогна утвърждаването на Спортния приложен многобой за охранители в България. В състезанията и тренировките бяха включени както най-големите охранителни филма в България, така и редица по-малки. В състезанията се включиха и редица държавни структури за сигурност.

Всички промени в нормативните документи, регулиращи дейността на федерацията са били отразявани в срок в документите на клубовете и федерацията.

Необходимо е да се работи по посока преодоляване на формалното отношение на някои членове на екипите, които подготвят отборите за състезания.

2. Осигуряване на системата за развитие на Спортен приложен многобой за охранители.

Спортната инфраструктура на федерацията е все още много бедна. За подготовка на отборите се наемат спортни бази и съоръжения.

Финансовото осигуряване е главно от членски внос. От Министерството на физическото възпитание и спорта няма финансиране и вероятно няма да има.

Средствата от спонсорство са изключително малко и то само за Световни или Европейски първенства.

Международната дейност на федерацията е поставена на много добри основи и функционира ефективно.

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

Визия за развитие

Подготовката за участие в Спортен приложен многобой за охранители оказва изключително благоприятно влияние върху повишаване на практическата подготовка на служителите в сектор „Сигурност“. Поради тази причина участието в многобоя е изключително полезно от професионална гледна точка.

Изграждането на една съвременна, научнообоснована система за практическа подготовка по дисциплините от Спортния приложен многобой за охранители е приоритетно направление на федерацията.

 

Основни принципи

1. Комплексно обвързване на многобоя с практическата подготовка на служителите в сектор Сигурност.

2. Обединяване на членовете на федерацията за създаване на необходимата нормативна основа, както и на съответните условия за стимулиране на общностите и на отделната личност за системни занимания с дисциплините от многобоя.

3. Целесъобразно разпределение на основните и спомагателните функции и отговорности на членовете на федерацията.

4. Популяризиране и внедряване на европейската ценностна система за социалната значимост на спорта за хуманизиране на съвременното общество и тяхната конструктивна роля в международните отношения за борба срещу политическата, расовата, религиозната и другите форми на дискриминация.

 

ІІІ.ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Развитието на Спортния приложен многобой за охранители да се насочи, за следващите четири години към обхващането на всички, които са настоящи, бивши и бъдещи служители както в частния така и в държавния сектор за сигурност.

 

ІV.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ  ЗА ЧЕТИРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД.

1. Модернизиране и обновяване на съществуващата материална база на клубовете и федерацията.

2. Добра координация и взаимодействие между клубовете по места и  институциите за извършването на активна пропагандна дейност чрез средствата за масова информация при планирането и ровеждането на различни спортни прояви на федерацията.

3. Проучване на интересите и възможностите на различните структури за сигурност за достъпни и предпочитани от тренировки по многобоя и участие в състезание.

4. Създаване на условия и морални стимули за доброволческата дейност при организиране и провеждане на спортни прояви на клубовете и федерацията.

5. Осигуряване на улеснен публичен достъп до подробна актуална информация за възможността за тренировки за подготовка на състезатели по Спортен приложен многобой за охранители.

6. Активизиране на подготовката на дуца и юноши за участие в Спортен приложен многобой за охранители.

7. Активизиране на дейностите по подготовка на отбори от ветерани за участие в многобоя.

8. Активизиране и иницииране на съвместни дейности, с цел подпомагане на ведомствения спорт, съгласно Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в република българия 2012 – 2022, както следва:

Ведомствен спорт – Министрество на отбраната.

Подпомагане на оптимизирането на системата за физическо възпитание и спорт в МО и БА за пълно интегриране със страните от ЕС и НАТО за успешно взаимодействие с различните въоръжени сили;

Принос към подобряването на условията за физическа подготовка и спортна дейност и усъвършенстване на механизмите за експлоатация на спортни обекти и съоръжения, предоставени за ползване от военнослужещи на МО и БА, както и на граждански лица и техните семейства;

Ведомствен спорт – МВР

Специфичната професионална дейност в системата на МВР изисква високо ниво на физическата и на специалната бойно-приложна подготовка на личния състав. Спортният приложен многобой за охранители отговаря изцяло на тренирането на професионални умения, необходими за изпълнение на служебните задължения на служителите на МВР. В тази връзка програмата предвижда:

Създаване на екипи от служители на МВР за тренировки и участи в многобоя.

 

V. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

За ефективното функциониране на Четиригодишната програма за развитие е необходимо

да се извършат сериозни промени в системата на нейното осигуряване, а именно:

1. Спортна база - изграждане на собствени бази за тренировка на отборите на клубовете и на федерацията.

2. Финансиране на програмата – привличане на съмишленици и спонсори, както и участие в проекти, с които да се подпомогне изпълнението на програмата.

3. Научно осигуряване - разработване, експериментиране и внедряване на ефективни програми за оптимизиране на тренировъчния процес и разработване на научнообосновани методики, тестове и показатели за оценка на ефекта от тренировъчната дейност.

4. Кадрово осигуряване – привличане на нови инструктори,, както и  подготовка на съдии за явяване на изпити за категория.

5. Международна дейност – продължаване на активното сътрудничество на федерацияьта и клубовете с Международната федерация, както и с националните федерация на останалите страни, развиващи Спортен приложен многобой за охранители.

 

 

VІ.КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОГРАМАТА

За осъществяването на главната цел и основните задачи програмата  е необходимо да се изгради и адекватен механизъм за перманентен контрол на нейната ефективност.

Главна задача на контрола е системното проследяване на ефекта от тренировъчната дейност.

Основен комплексен критерий за ефективността на цялата програма е нейният принос за развитието на Спортния приложен многобой за охранители.

Диференцираните критерии за ефективност включват:

  • Брой на занимаващите със Спортен приложен многобой за охранители.
  • Брой на отбори, участващи в Национални, Европейски, Международни и Световни първенства.
  • Класиране на отборите на федерацията.

 

 

VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На база на настоящата програма всеки клуб разработва конкретни календарни планове с дейности.

 

Настоящата програма е отворена и ще бъде актуализирана, съгласно нормативните документи, регламентиращи Националната политика за развитие на физическото възпитание и спорта, както и своевременно ще бъдат отразявани основните насоки, препоръчвани от  Министерство на физическото възпитание и спорта.

 

Промените и допълненията към програмата ще се приемат с решение на общото събрание по предложение на Управителния съвет на Федерацията.

 


етикети: