ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ - 2023

24.01.2023

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ” на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел  и чл. 16, ал.1 и ал. 2  от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 06 март 2023, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Богатица” № 10, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет през 2022 г. за изпълнение на програмата за развитие, на основание чл.15, ал.1, т.11 от Устава на сдружението.

2. Приемане на годишен доклад за дейността, по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ, на Българска Бодигард Федерация и приемане на годишен финансов отчет за 2022 г.

3. Приемане на нова 4-годишна програма за развитие 2023 – 2027 година на „Спортен приложен многобой за охранители“ в съответствие с националната програма по чл.7, т.2 от ЗФВС , на основание чл. 15, ал.1, т.8 от Устава на сдружението.

4. Приемане на бюджет за 2023 година, на основание чл.15, ал.1, т.9 от Устава на сдружението.

5. Приемане на спортен календар за 2023 г.

6. Освобождаване на Управителния съвет и председателя на сдружението, който е и председател на управителния съвет, поради изтичане на мандата, съгласно чл.15, ал.1, т.3 от Устава на сдружението.

7. Избор на нов Управителен съвет, съгласно чл.15, ал.1, т.3 от Устава на сдружението.

8. Избор на председател на сдружението, който е и председател на управителния съвет, съгласно чл.15, ал.1, т.3 от Устава на сдружението.

9. Избор на Контрольор, съгласно чл.13, ал.3 и чл. 24 от Устава на сдружението.

       10. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден в 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

                                                      

23. 01. 2023 год.                                          

Подпис: Ген.- майор о.р. акад. Румен РалчевПредседател на УС на ББФ           


етикети: