Общо събрание - покана 2024

06.03.2024

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ” на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел  и чл. 16, ал.1 и ал. 2  от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 08 април 2024, от 14.00 часа, в гр. София, ул. „Богатица” № 10, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет през 2023 г. за изпълнение на програмата за развитие, на основание чл.15, ал.1, т.11 от Устава на сдружението.

2. Приемане на годишен доклад за дейността, по реда на чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ, на Българска Бодигард Федерация и приемане на годишен финансов отчет за 2023 г.

3. Приемане на бюджет за 2024 година, на основание чл.15, ал.1, т.9 от Устава на сдружението.

4. Приемане на спортен календар за 2024 г.

      5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същият ден от 15.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

06. 03. 2024 год.                                                                                               

Подпис: (п)

Ген.- майор о.р. акад. Румен Ралчев

Председател на УС на ББФ           

 


етикети: